cookies

e-gospodarka - Zgierz w liczbach


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Zgierz w liczbach

Logo ZCOP 

Dane GUS 31 grudzień 2014 r.

Liczba mieszkańców- 57390
Liczba kobiet- 30711
Liczba mężczyzn- 26679

Podział wiekowy:

0-4 lat

2573

5-9 lat

2746

10-14 lat

2432

15-19 lat

2644

20-24 lat

3236

25-29 lat

3841

30-34 lat

4562

35-39 lat

4653

40-44 lat

4225

45-49 lat

3495

50-54 lat

3474

55-59 lat

4590

60-64 lat

4542

65-69 lat

3906

70 lat i więcej

6471

Gęstość zaludnienia- 1356 osób/km²

Ludność w wieku: 
Przedprodukcyjnym- 9226
Produkcyjnym- 35159
Poprodukcyjnym- 13005

Bezrobocie:
Ogółem- 2842
Mężczyźni- 1380
Kobiety- 1462

Podmioty gospodarcze wpisane do REGON:
Ogółem- 5669
Sektor publiczny- 123
Sektor prywatny- 5546 

 

Podział ze względu na klasyfikację PKD:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową, leśnictwo i pozyskiwanie drewna, rybactwo) - 68

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie (wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, górnictwo rud metali, pozostałe górnictwo i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie)- 4

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe (produkcja: artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych, wyrobów tekstylnych, odzieży, skór, wyrobów z drewna oraz korka, papieru i wyrobów z papieru, poligrafia, wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, substancji farmaceutycznych oraz leków, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja metali, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, mebli, naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń ) - 724

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 7

Sekcja E - Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją - 2

Sekcja F – Budownictwo- 632

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sprzedaż hurtowa i detaliczna wszystkich rodzajów towarów, świadczenie usług związanych ze sprzedażą towarów, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli) - 1672

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa (transport lądowy, rurociągowy, wodny, lotniczy, magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, działalność pocztowa i kurierska) - 401

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi - 105

Sekcja J - Informacja i komunikacja (działalność wydawnicza, produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, telekomunikacja, działalność w zakresie technologii informatycznych) - 105

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (usługi finansowe, ubezpieczenia, reasekuracja, fundusze emerytalne) - 173

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (działalność wynajmujących, agentów w zakresie kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości, działalność usługowa związana z nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami) - 198

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, badania i analizy techniczne, architektura i inżynieria, badania naukowe i prace rozwojowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność weterynaryjna) - 446

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wynajem i dzierżawa, organizatorzy turystyki, pośrednicy i agenci turystyczni, działalność detektywistyczna i ochroniarska, usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni) - 151

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne - 21

Sekcja P – Edukacja - 163

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 323

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 92

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby - 361

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne - 0


Poprzednia strona: Instytucje otoczenia biznesu
Następna strona: PUP przedsiębiorcom