cookies

e-gospodarka - Wybrane akty prawne


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Wybrane akty prawne

Logo ZCOP 

Wybrane akty prawne i podmioty wydające szeroko rozumianą zgodę na daną formę działalności:

 

Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1251, z późniejszymi zm.).
Zezwolenie wydaje organ gminy - Prezydent Miasta Skierniewice.

Hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, z późniejszymi zm.).
Zezwolenie pow. 18% - wydaje minister właściwy do spraw gospodarki.
Zezwolenie do 18% - wydaje marszałek województwa dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa.

Prowadzenie gier losowych i zakładów wzajemnych, loterii fantowych i promocyjnych oraz gier na automatach
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2000 r. nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami).
Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych, zaś dla gier na automatach wydaje naczelnik Izby Skarbowej w Łodzi dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Działalność gospodarcza w zakresie wykonywania działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych - Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600, z późn. zm.)
Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw gospodarki.

Działalność gospodarcza w zakresie:

  • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622, z późn. zm.). Zezwolenia w tym zakresie udzielane są przez organy gmin.

Produkcja, obrót hurtowy, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę środków odurzających i psychotropowych oraz uprawa maku i konopi
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. nr 24, poz. 198 i nr 122, poz. 1143).
Zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515, z późn. zm.).
Organem zezwalającym jest wojewoda.

Działalność maklerska - prowadzenie giełdy papierów wartościowych i rynku pozagiełdowego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. nr 49, poz. 447, z późn. zm.).
Organem zezwalającym jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Działalność funduszy emerytalnych, podejmowanie i wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, reasekuracyjnej i pośrednictwa ubezpieczeniowego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. nr 159, poz. 1667).
Zezwolenie na utworzenie fundusz wydawanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Podejmowanie i wykonywanie działalności bankowej
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe.
Zezwolenie wydaje Komisja Nadzoru Bankowego.

Działalność polegająca na świadczeniu lub udostępnianiu usług telekomunikacyjnych oraz eksploatacji sieci telekomunikacyjnych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852, z późn. zm.).
Organem zezwalającym jest Prezes URTiP.

Usługi kurierskie i niektóre usługi pocztowe o charakterze powszechnym
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852, z późn. zm.).
Organem zezwalającym jest Prezes URTiP.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia giełdy towarowej
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. nr 103, poz. 1099, z późn. zm.).
Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm).
Zezwolenie wydaje starosta/prezydent miasta lub marszałek województwa w zależności od przedsięwzięć.

Działalność gospodarcza w zakresie instalacji lub napraw przyrządów pomiarowych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. nr 63, poz. 636, z późn. zm.).
Zezwolenie wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar.

Działalność wodociągowo-kanalizacyjna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959).
Zezwolenie wydaje właściwy wójt (burmistrz lub prezydent). W przypadku Miasta Skierniewice zezwolenie wydaje Prezydent Miasta.

Prowadzenie laboratorium referencyjnego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. nr 76, poz. 811, z późn. zm.).
Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw środowiska.

Działalność w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.U. nr 123, poz. 1350, z 2003 r. nr 122, poz. 1144 i nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. nr 91, poz. 877).
Zezwolenie wydaje powiatowy lekarz weterynarii.

Produkcja, handel hurtowy i detaliczny artykułami farmaceutycznymi
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533, z późn. zm.).
Wytwarzanie produktu leczniczego - zezwolenie wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny. Obrót detaliczny produktami leczniczymi w aptekach wymaga uzyskaniu zezwolenia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Działalność w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne w transporcie drogowym
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
Zezwolenie wydaje w zależności od zasięgu tych przewozów: prezydent Miasta w miastach na prawach powiatu - na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, starosta na obszarze powiatu, marszałek - poza obszar co najmniej jednego powiatu.

Zezwolenia na wykonywanie rybołówstwa morskiego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. nr 62, poz. 574). Zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Działalność w zakresie założenia i prowadzenia lotniska
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. nr 130, poz. 1112, z późn. zm.). Zezwolenie wydaje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Utworzenie i prowadzenie działalności oraz funkcjonowanie instytucji pieniądza elektronicznego - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. nr 91, poz. 870 i nr 96, poz. 959). Zezwolenie wydaje Komisja Nadzoru Bankowego.

Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 nr 96, poz. 959).
Zezwolenie wydaje Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - wykonywane jest przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. nr 91, poz. 870 nr 96, poz. 959).
Organem nadzoru jest minister do spraw finansów.

Wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. nr 69, poz. 627 i nr 96, poz. 959). Zezwolenie wydaje Prezes URTiP.

Zezwolenie w zakresie wyrobów akcyzowych wydawane są na:

  • prowadzenie składu podatkowego - przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  • prowadzenie działalności jako zarejestrowanego handlowca - naczelnik urzędu celnego,  
  • prowadzenie działalności jako niezarejestrowanego handlowca - naczelnik urzędu celnego,  
  • wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 i nr 68, poz. 623 z późn. zm.).

Działalność funduszu inwestycyjnego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546).
Zezwolenia wydaje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1689).
Zezwolenie wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Wykonywanie działalności w zakresie transportu drogowego wymaga posiadania licencji
Wydawanie licencji reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób licencje wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę firmy oraz prezydent Miasta w miastach na prawach powiatu.
Na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego licencję wydaje minister właściwy ds. transportu. Na wykonywanie transportu drogowego taksówką licencję wydaje wójt, burmistrz, prezydent.

Wykonywanie transportu kolejowego
Wydawanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789, z późniejszymi zm.).
Zezwolenie wydaje minister ds. transportu.


Poprzednia strona: Koncesje, pozwolenia itp.
Następna strona: Lokale - kupno i wynajem