cookies

e-gospodarka - Świadczenia aktywacyjne


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Świadczenia aktywacyjne

Logo ZCOP 

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE

Na podstawie art. 60b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, urząd może na podstawie zawartej umowy, przyznać świadczenie aktywizacyjne pracodawcy, który zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego:

  •  rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
  • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego albo
  2. 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany zgodnie z zawartą umową do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres:

  • 6 m-cy w przypadku gdy pracodawca otrzymywał świadczenie aktywizacyjne przez 12 m-cy,
  • 9 m-cy w przypadku gdy pracodawca otrzymywał świadczenie aktywizacyjne przez 18 m-cy.

środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.  

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje jeżeli pracodawca uzyskał prawo do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.


Poprzednia strona: Staże
Następna strona: Prace interwencyjne