cookies

e-gospodarka - Staże


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Staże

Logo ZCOP 

STAŻE

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Uprawnieni do odbycia stażu są:

 • bezrobotni do 30 roku życia
 • czas trwania stażu do 12 miesięcy
 • pozostali bezrobotni
 • czas trwania stażu do 6 miesięcy

O wolne miejsca stażu należy pytać doradcę klienta w PUP lub samodzielnie znaleźć pracodawcę.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu składa organizator stażu. Możliwość zorganizowania stażu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje Urząd.

Staż pozwala na zdobycie doświadczenia zawodowego, zwiększenie szans na rynku pracy. W trakcie stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, wypłacane przez Urząd. Od wypłaconego stypendium Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Stażysta w okresie odbywania stażu nadal pozostaje osobą bezrobotną, ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Po zakończeniu stażu otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu. okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych. Okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Odrzucenie propozycji przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwanie jego odbywania skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika);
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej;
 • organizacja pozarządowa (oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji);

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Organizator stażu zobowiązany jest do udzielenia osobie bezrobotnej odbywającej staż dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.


Poprzednia strona: PUP przedsiębiorcom
Następna strona: Świadczenia aktywacyjne