cookies

e-gospodarka - Rejestracja działalności gospodarczej


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Rejestracja działalności gospodarczej

Logo ZCOP 

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie nowotworzonego przedsiębiorstwa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG to rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski, prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wpisu do rejestru dokonać można na kilka sposobów:

  • poprzez założenie konta i zalogowanie do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,  
  • bez logowania do CEIDG, można przygotować wniosek on-line, a następnie podpisać podpisanie go w dowolnej gminie (trzeba pamiętać nr wniosku),
  • poprzez pobranie i złożenie w papierowej wersji wniosku w gminie,
  • przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy, przy czym podpis na wniosku musi zostać potwierdzony notarialnie.

Składany na formularzu wniosek o wpis do CEIIDG pełni ponadto funkcję:

  • wniosku o nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenia do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania),
  • zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Za pomocą posiadanego podpisu elektronicznego (kwalifikowany certyfikat) można do wniosku załączyć zgłoszenie rejestracyjne podatku VAT, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Zgłoszenia nie dokonują podatnicy zwolnieni z tego obowiązku z powodu limitu obrotów (150 000 zł) lub z powodu wykonywania czynności zwolnionych z VAT.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.


Poprzednia strona: Praktyki, staże, oferty pracy
Następna strona: Koncesje, pozwolenia itp.