cookies

e-gospodarka - Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" (2007-2008)


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" (2007-2008)

Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Projekt realizować ma trzy cele strategiczne:

  • Cel 1 - wzrost jakości funkcjonowania administracji w tym tworzenie e-administracji
  • Cel 2 - zwiększenie konkurencyjności Gminy Miasto Zgierz
  • Cel 3 - upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

Realizacja projektu pozwoli na ogromny postęp w rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz, przede wszystkim umożliwiając osiągnięcie bardzo dużego zaawansowania w tworzeniu e-administracji, ale również zwiększając dostęp społeczności lokalnej do Internetu i do możliwości edukacji w dziedzinie korzystania z komputera i Internetu.

Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwoli na znaczne usprawnienie działań administracji publicznej w wielu obszarach i lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Wszystkie te efekty pozwolą na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego miasta poprzez zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Konieczność realizacji projektu wynika z możliwości osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wyrównywania szans w społeczeństwie, jak również bardzo wyraźnie wpłynie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie zapobiegać zjawisku cyfrowego wykluczenia poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn z terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej. Stworzy to możliwość włączenia w struktury społeczeństwa informacyjnego wszystkich grup społecznych w jednakowym zakresie, a także zwiększy szansę na efektywne funkcjonowanie w warunkach nowoczesnej gospodarki.

Koszt całkowity realizacji projektu: 1.891.126,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1.323.788,20 zł

Budżet jednostki realizującej projekt: 567.337,80 zł

Okres realizacji projektu: 2007 - 2008

SZCZEGÓŁOWA HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU

Prezentacja Projektu (wersja .swf)


Poprzednia strona: Historia realizacji projektu
Następna strona: Historia realizacji projektu