cookies

e-gospodarka - Prace interwencyjne


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Prace interwencyjne

Logo ZCOP 

PRACE INTERWENCYJNE  

Prace interwencyjne to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między Pracodawcą a Starostą, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i ma na celu wsparcie bezrobotnych, w stosunku do których został ustalony profil pomocy II.

Organizatorem prac interwencyjnych może być:

  • jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika,
  • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców tj. jednoosobowy podmiot gospodarczy (art. 61a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Urząd na podstawie zawartej z pracodawcą umowy może refundować część kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne za każdego skierowanego bezrobotnego przez okres:

  • do 6 lub 12 miesięcy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • do 12 lub 18 miesięcy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co drugi miesiąc zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • do 24 miesięcy w przypadku skierowania osób powyżej 50 roku życia w kwocie do 50% (dot. osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego) lub do 80% (dot. osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego) minimalnego wynagrodzenia za prace oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • do 48 miesięcy w przypadku skierowania osób powyżej 50 roku życia w kwocie do 50% (dot. osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego) lub do 80% (dot. osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego) minimalnego wynagrodzenia za prace oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co drugi miesiąc zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Poprzednia strona: Świadczenia aktywacyjne
Następna strona: Jednorazowa refundacja kosztów