cookies

e-gospodarka - O projekcie


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

O projekcie

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Całkowita wartość projektu: 681.699,00 zł

Kwota dofinansowania: 681.699,00 zł (100% dofinansowania)

Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO ZGIERZ

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych w Zgierzu.

Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej szkół poprzez zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe z m.in. logopedii, komunikacji społecznej czy zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Okres realizacji: 03.2012-08.2013


Poprzednia strona: Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Zgierzu"
Następna strona: Postępowania w projekcie