cookies

e-gospodarka - Krok po kroku - rozpoczęcie działalności gospodarczej


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Krok po kroku - rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

ZAŁOŻENIE FIRMY

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 01.07.2011 r.) - instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

Prezentacja Systemu CEIDG (pdf)

Wzór dokumentu elektronicznego "CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej" został opublikowany w Centralnym Repozytorium ePUAP, jednocześnie został mu nadany niepowtarzalny identyfikator: http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/22/600/

http://www.mg.gov.pl/

Czytaj też: Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)

***

Wyrobienie pieczątki firmy
Na pieczątce należy umieścić:
- Pełną nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko,
- Adres, pod którym będzie prowadzona działalność gospodarcza
- Numer identyfikacyjny REGON
- można umieścić numer NIP oraz telefon kontaktowy

Założenie rachunku bankowego
Obowiązek posiadania rachunku bankowego wynika z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na jej podstawie, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
- stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
- oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Zgłoszenie rozpoczęcia działalności dot. sprzedaży artykułów spożywczych, prowadzenia pubu, kawiarni lub innego obiektu gastronomicznego. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu (95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23, tel./fax 42 714 02 66)

Państwowa Inspekcja Pracy 
W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności pracodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie właściwego Inspektora Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi (90-441 Łódź, Al. Kościuszki 123, tel. 42 636 23 13) i właściwego Inspektora Sanitarnego - Powiatowy Inspektor Sanitarny (95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23, tel. 42 714 03 30) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji.

Inne
Jeśli wymagają tego przepisy prawa przedsiębiorca obowiązany jest także do spełnienia wymogu uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia, uprawnień zawodowych i innych warunków niezbędnych dla wykonywania konkretnej działalności gospodarczej.


Poprzednia strona: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Następna strona: Ważne kontakty