cookies

e-gospodarka - Koncesje, pozwolenia itp.


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Koncesje, pozwolenia itp.

Logo ZCOP 

Kasa fiskalna:
Jeśli przedsiębiorstwo opiera się o zawieranie transakcji o charakterze sprzedaży detalicznej tj. z osobami, które nie prowadzą działalności gospodarczej to posługiwanie się kasą fiskalną jest obowiązkowe. Sprzedaż musi być bowiem ewidencjonowana Korzystanie z kasy wynika z konieczności ewidencjonowania sprzedaży i wydawania klientom paragonów. Ponadto trzeba pamiętać o konieczności przygotowania raportów kasowych (dobowych i miesięcznych). Istotny jest również obowiąze przechowywania przez 5 lat wszystkich dokumentów kasowych.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej:
Korzystanie z kasy fiskalnej jest obowiązkowe kiedy działalność obejmuje:

 • samochodowe przewozy pasażerskie,
 • usługi taksówkarskie,
 • handel płytami CD, DVD, taśmami magnetycznymi i innymi nośnikami pamięci (dyskietki, karty pamięci) zawierającymi dane lub oprogramowanie,
 • handel sprzętem RTV, telekomunikacyjnym i fotograficznym,
 • handel częściami samochodowymi,
 • handel wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi, itp.

Pełna lista działalności, dla których konieczne jest stosowanie kasy fiskalnej jest opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 26.07.2010 r.

Z posiadania kasy fiskalnej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz firm lub organizacji oraz dla administracji państwowej lub samorządowej oraz przedsiębiorcy, których działalność obejmuje:

 • przewozy pasażerskie, za które pobierane są opłaty ustalone urzędowo,
 • usługi pocztowe i kurierskie,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • usługi w zakresie edukacji (oprócz sportowych i rekreacyjnych zajęć pozaszkolnych),
 • sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym, rozliczanych za pośrednictwem poczty lub banku.

Zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej są także przedsiębiorcy, których obrót w pierwszym roku działalności nie przekroczył kwoty 20 tysięcy złotych, a w kolejnym roku działalności – 40 tysięcy złotych (do limitu zalicza się tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji, licencji czy zezwolenia.

Koncesja dotyczy sektorów podlegających monopolowi państwa, bądź samorządu terytorialnego. Zezwolenie natomiast występuje w dziedzinach, które nie są domeną państwa. Służy to wyselekcjonowaniu pośród podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, które spełnią określone przepisami warunki. Do ogólnych wymogów należą: ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, tajemnicy państwowej itp. Przedsiębiorca, aby otrzymać zezwolenie musi spełnić ponadto warunki wynikające z ustaw szczegółowych, które regulują określone rodzaje działalności gospodarczej. Zezwolenie podobnie jak koncesja ma formę decyzji organu administracyjnego. Regulacje dotyczące postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia zawarte są w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego

Koncesja wymagana jest w następujących rodzajach działalności:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,  
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, · ochrona osób i mienia,  
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,  
 • przewozy lotnicze.

Udzielenie koncesji należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności za wyjątkiem założenia radia czy telewizji (wówczas zwrócić się należy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).

Koncesje są udzielane na oznaczony czas , nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Licencja wymagana jest w następujących rodzajach działalności:

 • wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych,  
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,  
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne.

Zezwolenia wymagane są w wielu rodzajach działalności: Przepisy szczegółowe oraz Prawo działalności gospodarczej określają równocześnie organy zezwalające oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń. Zezwolenia, zgodnie z art.75.1 o Swobodzie działalności Gospodarczej, wymaga:

 • kinematografia,
 • gry losowe i totalizatory,  
 • działalność ubezpieczeniowa,  
 • prowadzenie banków,  
 • usługi telekomunikacyjne,  
 • utworzenie przedstawicielstwa firmy zagranicznej,  
 • eksport i import broni,  
 • import alkoholi i papierosów,  
 • handel hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi,  
 • zakładanie i prowadzenie składów celnych, zarządzanie wolnym obszarem celnym,  
 • prowadzenie agencji celnych,  
 • prowadzenie pośrednictwa pracy,  
 • prowadzenie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośrednictwo w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz na niektóre inne, rzadziej wykonywane rodzaje działalności gospodarczej,  
 • produkcja i handel lekami (konieczność uzyskania pozwolenia dopuszczenia do obrotu),  
 • ochrona roślin uprawnych,  
 • przetwarzanie surowca tytoniowego,  
 • łowiectwa,  
 • wyrób spirytusu, wyrób i rozlewanie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Poprzednia strona: Rejestracja działalności gospodarczej
Następna strona: Wybrane akty prawne