cookies

e-gospodarka - Jednorazowe środki


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Jednorazowe środki

Logo ZCOP 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotacja oznacza przyznanie bezrobotnemu, Absolwentowi CIS, Absolwentowi KIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez PUP.

Bezrobotny, który pobrał wniosek, zobowiązany jest o zgłoszenie się do doradcy zawodowego w siedzibie Urzędu lub CAZ (wcześniej filiach) działąjących na terenie powiatu, w celu ustalenia terminu rozmowy doradczej.

Warunek podstawowy to:

Obowiązek bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania. Bezrobotny, Absolwent CIS lub Absolwent KIS zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy może ubiegać się o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia między innymi następujących warunków:

  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS oraz przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).

Poprzednia strona: Refundacja kosztów
Następna strona: Praktyki, staże, oferty pracy