cookies

e-gospodarka - Jednorazowa refundacja kosztów


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Jednorazowa refundacja kosztów

Logo ZCOP 

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundacji składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków określonych w ust. 2. Pracodawca składa wniosek o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Wniosek o refundację należy złożyć przed zatrudnieniem bezrobotnego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawarciu umowy określającej warunki refundacji, Urząd skieruje do pracodawcy bezrobotnego, zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu.


Poprzednia strona: Prace interwencyjne
Następna strona: Grant na utworzenie stanowiska