cookies

e-gospodarka - Historia realizacji projektu


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Historia realizacji projektu

Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" współfinansowany przez Unię Europejską.

I. Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Umowa nr: Z/2.10/I/1.5/560/04/U/341/07 o dofinansowanie projektu: "KOMPLEKSOWY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE MIASTO ZGIERZ" w ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta w Łodzi w dniu 15 listopada 2007 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim, Heleną Pietraszkiewicz, a Gminą Miasto Zgierz, reprezentowana przez Jerzego Sokoła - Prezydenta Miasta Zgierza.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.891.126,00 zł, w tym: środki Funduszu 1.323.788,20 zł, wkład własny 567.337,80 zł.

Okres realizacji Projektu: 10.10.2007 - 30.06.2008 r.

II. Cele projektu

Główne cele:
usprawnienie funkcjonowania administracji, rozwój e-administracji, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta Zgierza, upowszechnianie dostępu do Internetu i do możliwości doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii teleinformatycznych w codziennym życiu.

W związku z realizacją projektu nastąpi:

 • stworzenie nowoczesnej e-administracji poprzez wprowadzenie nowych usług elektronicznych, które ułatwią wymianę informacji pomiędzy urzędem, jego jednostkami organizacyjnymi, co wpłynie na skuteczność i efektywność podejmowanych decyzji,
 • zwiększenie dostępu do Internetu, a w szczególności do usług publicznych w trybie on-line,
 • poprawa efektywności pracy administracji poprzez użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych,
 • skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do poszukiwanych informacji, dokumentów, rejestrów np. uchwał organów samorządu gminnego, aktów wewnętrznych, skarg i wniosków, protokołów, zarządzeń,
 • poprawa dostępności administracji lokalnej dla obywateli i rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, dzięki zbudowaniu sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP),
 • podniesienie standardu obsługi obywateli, przedsiębiorstw oraz instytucji poprzez skrócenie czasu załatwienia sprawy oraz podniesienie jakości merytorycznej wydawanych decyzji,
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej w celu zapobieżenia "wykluczenia cyfrowego" oraz zwiększenie liczby obywateli wykorzystujących Internet do kontaktów z administracją, w tym osób, które zamieszkują z dala od siedziby urzędu oraz osób niepełnosprawnych,
 • tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego poprzez podwyższenie atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów.

III. Etapy i koszty realizacji projektu

Projekt zostanie zrealizowany w kilku etapach. Harmonogram projektu został ujęty w okresach kwartalnych. Czas realizacji projektu przyjęto na lata 2007 - 2008.

Przewidywane nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą 1.891.126,00 PLN. Z kwoty tej planowane jest pokrycie 30% kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych czyli 567.337,80 PLN przez budżet Gminy Miasta Zgierza oraz pozyskanie dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych czyli 1.323.788,20 PLN.

Pomysłodawcą i realizującym projekt jest Urząd Miasta Zgierza, który przeprowadzi realizację zgodnie z wszelkimi wymogami ustawowymi oraz wytycznymi Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Właścicielem efektów wdrożenia projektu będzie Gmina Miasto Zgierz, a w jej imieniu administrować będzie nimi Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Zgierza, które zapewni utrzymanie i obsługę systemów oraz zachowanie realizacji celów zgodnych ze ZPORR przez cały okres funkcjonowania projektu.

IV. Wykaz działań

 Zgodnie z harmonogramem projektu

 • w dniu 13 listopada 2007 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Dostawa i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania dla realizacji projektu "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" - znak sprawy IT.341-1PN/07

  Zobacz: przetarg

 • w dniu 11 marca 2008 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony: Dostawa i instalacja urządzeń aktywnych oraz projekt i wykonanie sieci światłowodowej dla realizacji projektu "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" - znak sprawy IT.341-1/08

  Zobacz: przetarg


Poprzednia strona: Projekt "Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Zgierz" (2007-2008)
Następna strona: Projekt "Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu - MSSDI" (2009-2010)