cookies

e-gospodarka - Grant na utworzenie stanowiska


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Grant na utworzenie stanowiska

Logo ZCOP 

GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY

Na podstawie art. 60a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, urząd może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki Funduszu Pracy, zwane dalej „grantem”, na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 675 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

  1. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  2. rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  3. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  4. dziecka własnego lub przysposobionego;
  5. pracodawcy lub przedsiębiorcy;
  6. małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy; 
  7. rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej z urzędem, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Zwrot grantu następuje:

  • w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nastąpiło niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres, lub w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, które nastąpiło wskutek rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy;  
  • w całości w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystanie,wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.


Poprzednia strona: Jednorazowa refundacja kosztów
Następna strona: Dofinansowanie do wynagrodzenia