cookies

e-gospodarka - Dofinansowanie do wynagrodzenia


Baza Zamowien Publicznych 

 


A A A

Dofinansowanie do wynagrodzenia

Logo ZCOP 

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE OSOBY BEZROBOTNEJ W WIEKU 50+

Na podstawie art. 60d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, urząd może na podstawie zawartej umowy przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy, który zatrudni skierowaną osobę bezrobotną w wieku 50+, dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

  • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
  • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres:

  • 6 miesięcy – gdy dofinansowanie przysługiwało przez 12 miesięcy,
  • 12 miesięcy – gdy dofinansowanie przysługiwało przez 24 miesiące.

Poprzednia strona: Grant na utworzenie stanowiska
Następna strona: Refundacja kosztów